Darbuturgus.lt – modernus projektas, kuriame talpinami tik darbo pasiūlymai. Jie gali būti ir ilgalaikiai (tokie kaip vairuotojo, kirpėjo ar kt.), ir trumpalaikiai (išgriauti sieną, nudažyti automobilį...). Susidomėjusieji konkrečiu darbu turės prie skelbimo įrašyti kainą, už kurią sutiktų dirbti. Kiekvieno žmogaus kainos siūlymą matys ne tik užsakovas, bet ir kiti pretendentai.

Dėl šio principo kandidatas gerai numano savo šansus, o darbdavys gauna daug protingų pasiūlymų. Turėkite omenyje, kad darbuturgus.lt nėra aukcioniniu principu grindžiamas portalas, todėl užsakovas pretendentus galės vertinti ne vien pagal darbų atlikimo įkainius.

Svarbu žinoti – detali informacija yra prieinama tik konkretaus darbo skelbimo autoriui. Todėl galite būti saugūs ir ramūs – jūsų asmeniniai duomenys nepateks į trečiųjų šalių (tokių kaip reklamos agentūrų ar pardavimo vadybininkų) rankas.

Lietuviškai По русски  
Paslaugų turgus
Registracija

Vartotojų zona


Kategorijos
Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis naudojimosi interneto svetaine www.darbuturgus.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.darbuturgus.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.

1.2. Naudojantis internetine svetaine, vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomą darbą (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą atitinkamoje Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).

1.3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Internetine svetaine.

1.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir (ar) papildymais.

1.5. Tiekėjas turi teisę išimti Vartotojo skelbimą iš internetinės svetainės, Vartotojo iš anksto neinformavus be jokių kompensacijų, jei skelbimas neatitinka taisyklių reikalavimų.

2. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

2.1. Vartotojas, norėdamas suformuoti Skelbimus, turi galimybę tai atlikti tik prisiregistravęs. Prisiregistruodamas vartotojas turi nurodyti šiuos duomenis: vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas bei slaptažodis. Norėdamas pretenduoti į siūlomą darbą, vartotojas privalo būti prisiregistravęs. Tam, kad suformuotas Skelbimas būtų patalpintas ir matomas visiems Vartotojams, gali būti reikalingas apmokėjimas.

2.2. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2.3. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.4. Vartotojai negali redaguoti savo Skelbimuo turinio, jei siūlomam darbui jau pateiktas bent vienas pasiūlymas.

2.5. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Internetinės svetainės rubrikoje (pvz., Skelbimas apie statybinius darbus negali būti patalpintas rubrikoje „Transportas“, ir atvirkčiai.)

2.6. Vartotojui draudžiama:

2.6.1. Skelbime (aprašyme, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje.

2.6.2. Skelbimo aprašyme apie siūlomą darbą nurodyti kainą, kontaktinį numerį ar elektroninį paštą. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą gali būti blokuojami, koreguojami arba šalinami.

2.6.3. Pateikti klaidingą informaciją apie siūlomą darbą.

2.6.4. Pateikti nerealią, rinkos siūlomai kainą. www.darbuturgus.lt administratoriui pasirodžius,kad kaina yra nereali jis turi pilną teisę pašalinti tą kandidatą į siūlomą darbą.

2.6.5. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.

2.6.6. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

2.7. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.

2.8. Internetiniame tinklapyje skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis. Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą darbą ar objektą, kur darbas bus atliekamas. Draudžiama siūlomo darbo atlikimo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų / raidžių / skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais / raidėmis/ skaitmenimis ar fotografijas, kuriose būtų vaizduojamas ne tas objektas, kuriama yra siūloma atlikti darbus. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja skelbimo objekto, nuotraukose yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai.

2.9. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik vieną siūlomą darbą.

2.10. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.10.1. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.10.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas žmogaus teises ir laisves;

2.10.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.10.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris reklamuotų tabako, alkoholio gaminius, azartinius žaidimus ar kitaip pažeistų galiojančius teisės aktus.

2.10.5. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sunkčiauti ir pan.). Esant įtarimamas apie galimai vykdant neteisėtą veiklą.

2.10.6. Skelbimai, kurie pažeidžia šių taisyklių 2.10 punktą gali būti blokuojami, koreguojami arba šalinami.

3. Specialieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygoms

3.1. Interneto svetainės duomenų bazėje galima patalpinti Skelbimus tik apie siūlomą darbą, nurodant atitinkamą kategoriją.

3.2. Draudžiama talpinti skelbimą, kuriame būtų siūlomas erotinio ar seksualinio pobūdžio darbas.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą arba šalinti iš svetainės be jokių kompensacijų.

4.2. Skelbimai gali būti blokuojami, redaguojami, ištrinami arba nukeliami į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą. Apie korekcijas Vartotojas gali būti neinformuotas. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.

4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei skelbimo turinys prieštarauja pats sau ar neatitinkas tikrovės.

4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad, nutraukus Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Tiekėjas savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti informaciją, susijusią su Vartotoju.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Internetinėje svetainėje.

5.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.

5.3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Internetinėje svetainėje.

5.4. Laikoma, kad naudojimasis Internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Internetinė svetainė ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 80% laiko per metus.

5.5. Tiekėjas neatsako už Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

5.6. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6. Amens duomenų apsauga

6.1. Vartotojas Internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Internetinės svetainės duomenų bazėje. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims (pvz., draudimo bendrovėms).

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Internetinės svetainės sistemoje tikslu.

6.3. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

6.4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

6.5. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse. Tiekėjas turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

7. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir(ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir(arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų atitinkamos Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir(ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Taikytina teisė

8.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

Populiariausi darbo skelbimai